L’appel du 8 mars 2017 (FR, NL, EN, ES & DE)

*Pour plus d’inclusivité, nous invitons les participantes à venir sans drapeau d’organisation et à privilégier les calicots aux messages politiques.

8marsbxl►FR◄: Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits et luttes des femmes, une marche féministe non-mixte aura lieu à Bruxelles. A cette occasion, nous choisissons la non-mixité que nous subissons au quotidien dans un monde où les décisions sont prises par et pour des hommes afin de réaffirmer notre force et détermination.

Ces trois dernières décennies, les conditionsd’existence des femmes se sont détériorées, avec des attaques sur tous les plans. Les raisons de se battre ne manquent pas, contre les politiques misogynes, homophobes, transphobes et racistes, mais aussi contre toutes les attaques néolibérales en cours. En Belgique, la loi Peeters fragilise encore les temps partiels et les intérims, qui concernent majoritairement des femmes accentuant ainsi les inégalités salariales. Après un accouchement, les femmes n’ont à présent plus droit qu’à 48h de séjour à l’hôpital. En Europe, de nombreuses femmes se voient refuser le droit à l’éducation et à l’emploi parce qu’elles portent le voile. En Russie, une loi dépénalisant les violences conjugales a été votée. Le droit à l’avortement est régulièrement menacé et remis en question, en Belgique et ailleurs. Par exemple, aux Etats-Unis, Trump a signé un décret interdisant le financement d’ONG qui soutiennent l’avortement. Cependant, la lutte récente des femmes polonaises nous rappelle que la situation actuelle n’est pas une fatalité et que nous pouvons et devons gagner nos droits.

Symboliquement, le parcours de la marche de cette année se calquera sur celui de la « Reclaim the Night », marche de nuit non-mixte du samedi 11 février, durement réprimée par la police. Nous parcourrons le chemin qui n’a pu être achevé. Face à la répression, nous refusons d’avoir peur et réaffirmons que la rue est aussi à nous !

Mobilisons-nous, à 16h30 au Mont des Arts ! La manifestation traversera le centre-ville, haut lieu du harcèlement de rue, pour se terminer allée Rosa Luxembourg (Gare du Midi) par une agora.

Par ailleurs, cette année, le mouvement « Ni una menos » s’est élargi et a lancé un appel international à la grève des femmes en date du 8 mars, que nous invitons toutes les femmes à rejoindre. Soyons solidaires avec les femmes du monde entier !

►NL◄: Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag ( strijd voor gelijke rechten voor vrouwen en tegen onderdrukking van vrouwen) , zal op 8 maart een feministische niet gemengde optocht georganiseerd worden in Brussel.

We kiezen voor een niet gemengde optocht om onze krachten (samenhorigheid) en vastberadenheid te herbevestigen in een wereld waar beslissingen worden genomen door en voor mannen.


In de afgelopen drie decennia, zijn de omstandigheden voor vrouwen verslechterd, met aanvallen op verschillende domeinen.


Redenen in overvloed om voor onze rechten te vechten: tegen het sexistisch, homofobe, transfoob en racistisch beleid, maar eveneens tegen alle neoliberale aanvallen die vollop aan de gang zijn. In België, verzwakt de wet Peeters verder de deeltijdse- en interim banen, die vooral betrekking hebben op vrouwen en de inkomensongelijkheden verder benadrukt. Na een bevalling, mogen vrouwen slechts 48 uur in het ziekenhuis verblijven. In Europa worden veel vrouwen het recht ontzegd op onderwijs en werkgelegenheid, omdat ze een hoofddoek dragen. In Rusland, is een wet gestemd die huiselijk geweld niet strafbaar maakt. In België en elders wordt het recht op abortus regelmatig bedreigd en in vraag gesteld. In de VS bijvoorbeeld, heeft Trump een decreet ondertekend die de financiering verbiedt van NGO’s die abortus steunen.
Desalniettemin, toont de recente strijd van de Poolse vrouwen ons dat de huidige situatie niet onoverkomelijk is en dat we onze rechten kunnen en moeten herwinnen.
Op symbolische wijze, hernemen we de route van de ‘Reclaim the Night march  » van zaterdag 11 februari die hardhandig onderdrukt is geweest door de politie. We leggen de weg af die ze niet hebben voltooid. Tegen repressie weigeren wij angstig te zijn en herbevestigen we dat de straat ons ook toebehoort!
Laten we ons mobiliseren op woensdag 8 maart 2017 om 16u30 op de Kunstberg (Mont des Arts)! De betoging zal doorheen het stad centrum gaan -het zenit van intimidatie op straat- eindigend op Rosa Luxemburg plein (Stalingradstraat) voor een agora.
Bovendien heeft dit jaar de beweging « Ni una menos » zijn oproep uitgebreid en roept op tot een internationale staking (en acties) van vrouwen op 8 maart. We nodigen alle vrouwen hieraan deel te nemen. Laten we solidair zijn met de vrouwen over gans de wereld!


►EN◄: On the 8th of March, international day for women’s rights, let’s demonstrate together for our rights! Translation will soon be available.

►DE◄: Am 8. März, dem internationalen Frauentag während dem Frauen weiterhin für Ihre Rechte kämpfen findet in Brüssel ein Frauenmarsch bei dem nur Frauen mitmachen dürfen statt. Zu dieser Gelegenheit haben wir für die Nicht-Mischung die Frauen Tag für Tag in einer Männerwelt erleben müssen und wo Entscheidungen von und für Männer genommen werden. Wir wollen dadurch unsere Entschlossenheit demonstrieren.

Während den letzten 30 Jahren haben sich die Lebensumstände von Frauen erheblich verschlechtert und wurden von allen Richtungen angegriffen. Es gibt genug Gründe kämpfen zu müssen, und zwar gegen Frauenfeindliche, homophobe, anti-transsexuelle und rassistische Politikrichtungen aber auch gegen alle aktuelle neo-liberale Angriffe. In Belgien gräbt das Peeters Gesetz immer noch alle Teil – und Zeitarbeit jobs unter. Diese werden meistens von Frauen ausgeübt, was die Lohnungleichheiten weiter verstärkt. Nach einer Geburt haben Frauen nur noch Recht auf 48 Stunden Krankenhausaufenthalt. In Europa wird vielen Frauen Zugang zu Schulung oder einem Arbeitsplatz verweigert, weil sie verschleiert sind. In Russland wurde ein Gesetz verabschiedet, das häusliche Gewalt entkriminalisiert. Das Recht auf Abtreibung wird in Belgien und vielen Gegenden noch oft gefährdet oder in Frage gestellt. In den USA, zum Beispiel, hat Trump eine Verordnung erlassen die verbieten NGOs die Abtreibung unterstützen zu finanzieren. Der vor kurzer Zeit ausgebrochener Kampf der polnischen Frauen erinnert uns, dass die heutige Situation keine Fatalität ist, und dass wir für unsere Rechte kämpfen können und müssen.


Der Marsch von dieses Jahr wird sich von der „Reclaim the Night“ Marsch inspirieren, ein nicht gemischter Marsch der am 11. Februar stattgefunden hat und gewalttätig von der Polizei unterdrückt wurde. Wir werden den Abschnitt des Weges der unvollständig zurückgelegt werden konnte zurücklegen . Wir werden uns nicht unterdrücken lassen und demonstrieren, dass wir keine Angst haben, und dass die Straße auch uns gehört!


Wir treffen uns alle zusammen um 16:30 beim Mont des Arts! Die Demonstration wird in Richtung Stadtzentrum gehen, wo Belästigungen auf offener Straße sich heimisch gemacht haben und endet dann Allée Rosa Luxembourg (Gare du Midi) mit einer Agora.


Ausserdem hat sich dieses Jahr die Bewegung „Ni una menos“ ausgebreitet und zu einem internationalen Frauenstreik aufgerufen am 8. März wobei wir alle Frauen einladen sich anzuschließen. Solidarität mit Frauen der ganzen Welt!

►ES◄: El 8 de Marzo en ocasión del Día Internacional de los derechos y de las luchas de las mujeres, una marcha feminista no mixta se llevará a cabo en Bruselas. En esta ocasión, elegimos la separación que experimentamos todos los días en un mundo donde las decisiones son tomadas por y para los hombres, y para reafirmar nuestra fuerza y determinación.

Durante las últimas tres décadas, las condiciones de vida de las mujeres se han deteriorado, con ataques en todos las frentes.

Las razones para luchar abundan, contra las políticas misóginas, homofóbicas, transfóbicas y racistas, sino también contra todos los ataques neoliberales en curso. En Bélgica, la ley Peeters debilita aún más los tiempos parciales y temporales, que afectan principalmente a las mujeres, acentuando las desigualdades de ingresos. Después del parto, las mujeres solo tienen derecho a 48 horas de estancia en el hospital. En Europa, a muchas mujeres se les niega el derecho a la educación y el empleo, ya que llevan velo. En Rusia, se aprobó una ley que despenaliza la violencia doméstica. El derecho al aborto es regularmente amenazado y cuestionado, en Bélgica y en otros lugares. Por ejemplo, en los EE.UU., Trump firmó un decreto que prohíbe la financiación de las ONG que apoyan el aborto. Sin embargo, la reciente lucha de las mujeres polacas nos recuerda que la situación actual no es inevitable y que podemos y debemos ganar nuestros derechos.

Simbólicamente, la ruta de la marcha de este año será calcada al de la « Reclaim the Night », marcha nocturna no-mixta del sábado, 11 de febrero, duramente reprimida por la policía. Vamos a cruzar el camino que no se pudo completar.
¡Contra la represión, nos negamos a tener miedo y reafirmar que la calle es también nuestra!

Vamos a movilizarnos, a las 16:30 en el Mont des Arts! La manifestación pasará por el centro de la ciudad, la meca del acoso callejero, terminando en el callejón Rosa Luxembourg (Gare du Midi) con un ágora.

Por otra parte, este año el movimiento « Ni una menos » se ha expandido y ha lanzado un llamamiento internacional a la huelga de las mujeres el 8 de marzo invitamos a todas las mujeres a unirse.
¡Seamos solidarias con las mujeres de todo el mundo!

►Signataires◄:
MALFRAP, Féminisme Libertaire Bxl, Cercle Féministe de l’ULB, Mwanamke Collectif Afroféministe Belge, Féminisme Yeah, Activist Child Care

►Liens◄:
Indymédia Bruxelles
Event Facebook

Publicités

2 commentaires sur “L’appel du 8 mars 2017 (FR, NL, EN, ES & DE)

  1. Nous les femmes de la Marche mondiale des femmes Belgique, nous solidarisons avec cette marche et la grève lancé e par la MMF en AL. Cette année notre option c’était de faire une action symbolique et pas une Marche comme chaque année, mais surtout de faire le bilan de l’austérité chez nous, les femmes et d’ouvrir le debat sur des nouvelles stratégies de lutte feministe, ce qui nous avons fait avec les plus de 120 femmes, diverses, présentes à notre rencontré .Féministement Marcela , coordinatrice fr de la Marche Mondiale des Femmes-Belgique

    J'aime

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s